พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจ

๑.      ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒.    ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้คู่คุณธรรม

๓.    ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล

๔.    จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และกระบวนการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕.    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

๖.      ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

๗.    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย ของปีการศึกษา  ๒๕๕๕

๑. . ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้คู่คุณธรรม

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน

๗. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกในการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๘. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

๙.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s