ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

๑.๑ ชื่อโรงเรียน  บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ  ที่ตั้ง  ๗๒ ถนนไชยบุรี  ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง    สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร ๐ ๗๔๖๑ ๓๓๕๒   โทรสาร ๐ ๗๔๖๒ ๐๖๓๖    E-mail : admin@Panichphatthalung.com  Website   www. Panichphatthalung.com

๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๑๙  ชื่อว่า “โรงเรียนบางแก้วพณิชยการ

๑.๓ เปิดสอน ประเภทอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยกรรม แผนกพณิชยการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑.๔ เนื้อที่  ๖   ไร่   ๒   งาน   ๔๐ ตารางวา

๑.๕ เขตพื้นที่บริการ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ๑

๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อในปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้ขออนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนบางแก้วพณิชยการ” จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม แผนกพาณิชยกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

โดยมี นายรัง  หนูสง และ นายจรัล  หนูสง เป็นผู้จัดการ

ในปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๒๒  ย้ายโรงเรียนบางแก้วพณิชยการ ไปอยู่บริเวณวัดโคเนียน เขตเทศบาลเมืองพัทลุง เลขที่ ๗๒ ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “ โรงเรียนพณิชยการพัทลุง

ในปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๐ นายรัง หนูสง  ถึงแก่กรรม ได้โอนโรงเรียนพณิชยการพัทลุงให้นายกิตตน์  หนูสง เป็นผู้รับใบอนุญาต และ นายจรัล  หนูสง เป็นผู้จัดการ   นางรีณา  หนูสง เป็นอาจารย์ใหญ่

ในปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๓   ได้ขออนุญาตขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษีที่ ๑ ถุงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษาต่อไปตามลำดับ

ในปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔    ได้ขยายการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย คือ ชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล ๑ – ๓

ในปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕    คณะผู้บริหารได้จัดตั้งมูลนิธิ “รัง –รำพึง “ เพื่อเป็นองค์กรจัดการศึกษา เพื่อการกุศล และขอรับโอน โรงเรียนพณิชยการพัทลุง เข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ”   และได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษาต่อไปตามลำดับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s